Escola Bressol, Balenyà

Escola Bressol, Balenyà

Arquitecte: Miquel Sitjà
Aparellador: Jesús González
Estructura: Francesc Guasch
Instal·lacions Lavola SA
Constructor: Construcciones Solius
Promotor: Ajuntament de Balenyà
Descripció: Escola Bressol
Total const.: 1.038 m2
Escola Bressol, Balenyà foto 0 Escola Bressol, Balenyà foto 1 Escola Bressol, Balenyà foto 2 Escola Bressol, Balenyà foto 3 Escola Bressol, Balenyà foto 4 Escola Bressol, Balenyà foto 5 Escola Bressol, Balenyà foto 6 Escola Bressol, Balenyà foto 7
  • L'escola bressol actualment està en construcció.
  • Descripció de la solució adoptada
  • La solució adoptada satisfà les demandes del programa funcional i ha set fruit del treball transversal entre les parts implicades en el projecte, regidors municipals, treballadors de l’escola bressol i mares i pares d’alumnes conjuntament amb l’equip tècnic.
  • Amb la distribució proposada la dimensió del solar s’ajusta a les necessitats i permet que tant l’edifici com les zones lliures i patis siguin les idònies pel programa escolar.
  • La disposició de l’edifici permet orientar les aules a sud de manera que aquestes estiguin assolellades, però alhora, i mitjançant proteccions solars de vegetació i d’altres solucions constructives, controlar l’assolellament en les diferents èpoques de l’any.
  • Les activitats de l’edifici es tanquen al carrer al llarg de les façanes o bé en el pati del nivell superior mitjançant una tanca de reixa metàl·lica amb vegetació trepadora.
  • La longitud de l’edifici en la seva façana principal, i degut també a la fonamentació d’aquest a dos nivells, aconsella crear una junta de dilatació just en el punt on actualment hi ha el mur de contenció de terres del nivell superior.
  • En la zona de vorera del carrer Dr. Coll i Rovira on hi ha l’entrada principal a l’edifici, es proposa l’ampliació de la vorera, ocupant l’espai de vial destinat a aparcament de cotxes, per aconseguir un espai més ampli i segur de maniobra dels cotxets dels nens i nenes, facilitant als pares i mares l’entrada i sortida a l’escola bressol.
  • L’existència d’un dipòsit recol·lector d’aigua de pou en la part del solar de nivell superior, ha portat a proposar en el projecte la recollida i emmagatzement de l’aigua de pluja de la coberta superior, per a la seva posterior utilització per regar els espais verds tant de l’escola bressol com dels altres espais lliures de la zona d’equipaments.
  • Classificació energètica B