9 habitatges, Manlleu

9 habitatges, Manlleu

Arquitecte: Miquel Sitjà
Estructura: Francesc Guasch
Instal.lacions: Caballé & Associats
Promotor: Construccions La Selva
Descripció: Edifici en testera
Sup.Hab.: 717,63 m2
Sup. Aparc.: 180,80 m2
Total const.: 898,43 m2
Projecte bàsic i executiu
9 habitatges, Manlleu foto 0 9 habitatges, Manlleu foto 1 9 habitatges, Manlleu foto 2
  • Criteris funcionals del projecte
  • L’edifici té com a criteri funcional donar sortida al programa d’habitatges proposat per la propietat. El solar objecte del projecte té unes dimensions de 12 m en la façana del carrer Garcia Estrada, i de 19 m. en el Passatge dels Oms. L’espai construïble segons els criteris del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Manlleu són els 12 metres de la façana del carrer Garcia Estrada, i 17 metres de profunditat en el Passatge dels Oms. Actualment en la part posterior del solar hi ha una estació transformadora d’electricitat que ocupa els 2 metres posteriors no construïbles i que s’haurà d’adaptar a la nova construcció.
  • De les mesures del solar i per tant de la superfície construïble, 204 m2 per planta, com també dels antecedents del barri i del futur que es preveu en el Pla de Desenvolupament de l’Erm, s’ha considerat que era més apropiat construir habitatge assequible a partir d’una superfície que fos assumible per els veïns actuals del barri que més tard o d’hora s’haurà de reallotjar degut al propi procés de transformació del barri. Per tot aquest conjunt de circumstàncies s’ha prioritzat construir habitatges de 55 m2 útils i no de 90 m2 . que condueixen a dissenyar un edifici amb tres habitatges per planta i tres plantes iguals, ja que el no fer-ho comportaria problemes d’instal·lacions.
  • La superfície destinada a habitatges i els seus espais comuns és en el conjunt de l’edifici de 682, 38 m2 que dividida per 80 m2 de superfície destinada a habitatges que demana l’actual POUM ens dóna el valor de 8,53 habitatges que arrodonit al número enter més proper en resulten 9 habitatges.
  • Aquests habitatges es distribueixen en el nombre de tres per planta, amb el nucli de comunicacions verticals situat en el centre del solar, junt a la mitgera. Així l’habitatge A té façana al pati posterior d’illa i fa cantonada amb el Passatge dels Oms; l’habitatge B només té façana al Passatge dels Oms; i l’habitatge C té façana al carrer Garcia Estrada i al passatge. L’accés a l’edifici es realitza pel carrer principal i els accessos als garatges es faran pels tres espais oberts: carrer, passatge i pati d’illa que actualment ja dóna servei a l’accés dels garatges dels edificis veïns.
  • Criteris compositius del projecte
  • La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció vertical, exceptuant les de la planta baixa, destinada a garatges i seguint el criteri de grans obertures. A les plantes superior, en els carrers principals i on les ordenances municipals permeten construir cossos sortints, en cada una de les façanes –carrer Garcia Estrada i passatge dels Oms – es proposa un cos sortint tancat que és el que organitza la façana i que composa la situació dels balcons que l’acompanyen.
  • En general les obertures són de tipus balconera, i les que són finestres però que la seva funció ho permet, són finestres baixes amb una part fixa en la banda inferior. Els balcons estableixen diferents ritmes i sombres sobre el pla de la façana principal aconseguint una certa irregularitat necessària per integrar la façana, que es de longitud major a la mitjana de la zona amb edificis d’aquest volum.