Biblioteca Caldes de Malavella, Concurs

Biblioteca Caldes de Malavella, Concurs

Arquitecte: Miquel Sitjà
Concurs
Total cons.: 1.500 m2
Biblioteca Caldes de Malavella, Concurs foto 0 Biblioteca Caldes de Malavella, Concurs foto 1 Biblioteca Caldes de Malavella, Concurs foto 2
SOSTENIBILITAT
  • De l'anàlisi climàtic de Caldes de Malavella es creu que l'estratègia bioclimàtica per fer de l'edifici de la biblioteca un equipament estalviador d'energia i que es pugui considerar un edifici amb emissions de carboni baix (CO2), es preveuen diferents estratègies que passen per varis punts:
  • a. FORMA DE L'EDIFICI: L'equipament proposat és un edifici compacte, amb una superfície de pell adequada, i on es diferencia les façanes est i sud de les nord i oest en el seu tractament. Aquest estarà en funció de l'ús interior i de la radiació solar incident, tenint en compte així mateix el soroll exterior produït per elements externs bàsicament trànsit.
  • La façana oest incorpora un pati protegit que produirà un micro clima beneficiós per al control climàtic de l'edifici.
  • b. MATERIALS: Els materials proposats per a la construcció així com el sistema constructiu, estarà basat en materials prefabricats que minimitzen la producció de residus en obra; en materials que en el seu procés producctiu siguin baixos consumidors d'energia i minims productors de residus. Queda reflexat en les icones.
  • c. ESTALVI ENERGÈTIC: El disseny bioclimàtic de l'edifici permetrà controlar solarment les façanes est i sud mitjançant una doble pell, en el que els pannells exteriors minimitzaran l'impacte solar evitant sobreescalfaments innecessàris sense disminuir la qualitat lumínica de l'edifici. Els pannells de formigó bitensat colorejats i perforats permeten utilitzar una façana ventilada en la façana oest - de més gran incidència tèrmica a l'estiu- i a la nord. A quest sistema ha estat ja utilitzat en l'ecoedifici de Manlleu amb un estalvi energètic superior al 25% anual.
  • d. SISTEMES NATURALS: La refrigeració estiuenca de l'edifici es proposa que es produeixi a partir d'una torre de ventilació natural on s'aprofiten els fluxes naturals de l'aire calent, per a ser ventilat i refrescat utilitzant elements com el vent i l'aigua.