Serveis

Projecte bàsic i executiu, direcció d’obres:

- Obra nova

- Reforma

- Ampliació

- Rehabilitació

Urbanisme:

- Planejament

- Urbanització

Assessorament i consulta

Estudis de viabilitat i avantprojectes

Tràmits i gestions:

- Cèdules d’habitabilitat / Segona ocupació

- Legalitzacions

- Canvis d’ús

- Segregacions i agregacions

- Reparcel·lacions

- Aixecaments

- Llicències ambientals

- Inspeccions tècniques d’edificis d’habitatges (ITE)

- Infografies (3D)

- Amidaments